Årsmøte bedehuset Karmel for alle medlemmer

  • 13:00

1. Konstituering
a) Valg av ordstyrer
b) Valg av referent
2. Årsmeldinger og regnskap
a) Årsmelding fra Bedehuset Karmel og
de ulike aktivitetene.
b) Årsmelding fra Bedehusbarnehagen
c) Regnskap for Bedehuset Karmel
(til godkjenning)
d) Regnskap for Bedehusbarnehagen
(til orientering)
3. Valg
a) Tre styremedlemmer (2 år)
Se innkalling
……………….
……………….
(Benkeforslag må være villige!)
b) Formann (1 år)

c) To vararepresentanter (1 år )

………………
d) Valgkomite (En ny person)
e) Revisor for Bedehusregnskapet.
Gjenvalg?:

(Barnehagen har profesjonell revisor)
4. Innkomne forslag
5. Samtale om forsamlingsarbeidet
6. Eventuelt